WROEKO Consulting  
mgr inż. Roman Papiór

 


tel. kom.: 531 695 044
e-mail: biuro@wroeko.pl

 


ul. Legnicka 162/12
54-206 WrocławREGON: 020604700

 

 

 

 

 

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23 stycznia 2008 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
  (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150)
   
 • Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.
  (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.)
   
 • Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. 
  (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, tekst jednolity)
   
 • Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn. 11 maja 2001 r.
  (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.)
   
 • Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz 1263)
   
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005 r. 
  (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495)
   
 • Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dn. 11 maja 2001 r.
  (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 tekst jednolity)
   
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. 
  (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 tekst jednolity)
   
 • Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. 
  (Dz. U. z 2005 r.Nr 25 poz 202)
   
 • Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z dnia 29 czerwca 2007 r. 
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 124 poz 859)
   
 • Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie dnia 13 kwietnia 2007 r.
  (Dz. U. z 2007 r. 75 poz 493)
   
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 13 pazdziernika 2008 r.
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz 1227)
   
 • Ustawa o odpadach wydobywczych z dnia 10 lipca 2008 r.
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 138 poz 865)
 •  Ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r.
  (Dz.U. z 2009 Nr 79, poz. 666)