WROEKO Consulting  
mgr inż. Roman Papiór

 


tel. kom.: 531 695 044
e-mail: biuro@wroeko.pl

 


ul. Legnicka 162/12
54-206 WrocławREGON: 020604700

 

 

 

 


Doradztwo ekologiczne:

 • opłaty za korzystanie ze środowiska
     - składowanie odpadów

     - pobór wody podziemnej i powierzchniowej

     - odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

     - wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza

 • pomoc w regulacji statusu prawnegow w zakresie korzystania ze środowiska

 • porządkowanie sprawozdań za poprzednie lata zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych okresach

 • stały nadzór nad przestrzeganiem terminów badań, sprawozdań, zezwoleń i pozwoleń

Sprawozdawczość środowiskowa:

 • zestawienie informacji o wytwarzanych odpadach

 • ewidencja wytwarzanych odpadów (prowadzenie kart ewidencji i przekazania odpadów)

 • sprawozdania dotyczące odpadów (ilość i rodzaj odpadów wytworzonych, zebranych, poddanych odzyskowi lub unieszkodliwionych)

 • opakowania
     - sprawozdanie z ilości wytworzonych opakowań
   i wysokości należnej opłaty produktowej

     - sprawozdanie z masy opakowań wwiezionych do Polski
   i wywiezionych poza jej granice

 • sprzęt elektryczny / elektroniczny
     - sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu
     - sprawozdanie o masie zebranego sprzętu zużytego / przetwarzanego / poddanego
       odzyskowi lub unieszkodliwianiu

Gospodarka odpadami:

 • programy gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi)
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz ich zbiórkę, transport i odzysk